คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2951/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2951/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUCommand-PresidentAssistantsAppointment25621007

Download