บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

SRU-PolicyofHazardousWasteManagement2562

Download