ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562
เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

SRUAnnounced-PolicyofHazardousWasteManagement2562

Download