โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน”

โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน”

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้นำให้มีความเหมาะสม และเกิดการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

Download : เอกสารประกอบการอบรม

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ออกเดินทาง เวลา 7.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่)