หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

CGD-RuleEditedForCancerAndHematologyMedicalTreatmentFee25621112

Download