ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

SRUAnnounced-WasteManagementPolicy2562

Download