บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ส่งคำสั่งเรื่องการมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ส่งคำสั่งเรื่องการมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

SRUcouncil-SRUVicePresidentAppointment25621203

Download