คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

OutstandingCivilServantsSelection2562-MOEHandbook

Download