หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว5 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0221.1/ว5 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ 0205/ว5728 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง เอกสารแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0601/ว4109 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

MHESI-Sent2LetterCopiesOfMCultureAndExciseDep25630109

Download