กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

1. นายพจนาถ ขอประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125)
2. นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รหัส 650161)
3. นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) การพัฒนาสังคม (รหัส 611005) การจัดการชุมชน (รหัส 611012) การพัฒนาชนบท (รหัส 611007)
4. นายวรรณลพ มีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รหัส 8101)
5. นายพงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801)
6. นางสาวอุบลทา สมมารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131)
7. สิบเอก ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)
8. นางสาวอรภรณ์ บัวหลวง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 1101)
9. นางสาวกัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)
10. นายไพศาล นาคกราย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)
11. นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (รหัส 680212)
12. นางสิญาธร นาคพิน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (รหัส 680212)
13. นางสาวเบญญา จริยวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (รหัส 680212)
14. นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702)
15. นายพงศกร ถิ่นเขาต่อ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน (รหัส 6701)
16. นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)