หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415.1/ว16 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415.1/ว16 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

CGD-LiabilityforWrongfulActofOfficialsDontHavetoReport25630115

Download