บันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 6001/650 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการกับนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ

บันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 6001/650 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการกับนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ

MHESI-DiscussionAboutLetterOfPowerofAttorney25630129

Download