ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 10 ง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

MOFAnnounced-LiabilityforWrongfulActofOfficialsDontHavetoReport2562

Download