รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว