กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

1. นางสาวกมลวรรณ เหล่ายัง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6502)
2. นางสาวณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)
3. นางสาวสินีนาท โชคดำเกิง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)
4. นางสาวรัตติยาภรณ์ รอดสีเสน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6502)
5. นางสาวอุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รหัส 1809)
6. นางสาวกามีละห์ ยะโกะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (รหัส 3503)
7. นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141)
8. นางพัชรี หลุ่งหม่าน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141)
9. นางสาวศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร บุคลากรเงินรายได้ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702)
10. นายกิตติพิชญ์ โสภา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา (รหัส 6709) อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม (รหัส 670901)
11. นางสาวศุภัทรชญา วีระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสังกัดคณะนิติศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน (รหัส 6701)
12. นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสังกัดคณะนิติศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา(รหัส 6709)
13. นางสาวปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (รหัส 650123) สังคมศึกษา(รหัส 650141) สิ่งแวดล้อมศึกษา (รหัส 650143)
14. นางสาววีณา ลิ้มสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 3701027)