กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
นางณัฐพร น้อยลัทธี
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
 
นายอรุณ หนูขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ