ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

SRUAnnounced-OperationDuringCOVID19Outbreak25630407

Download