หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.2/ว3097 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.2/ว3097 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

RegulationIssuedUnderSection9OfTheEmergencyDecreeOnPublicAdministrationInEmergencySituationsBE2548(V3)

Download