ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

SRUAcademicCommittee-PerformanceReport25630229

Download