หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว85 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ หัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน 12 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว85 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ หัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน 12 เรื่อง

MHESI-Sent12CopiesOfGovernmentCommunicationDuringCOVID19Outbreak25630422

Download