หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0221.1/ว89 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0221.1/ว89 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 เรื่อง

MHESI-Sent5copiesOfCGDLetters25630422

Download