หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment)

MHESI-DigitalGovernmentSkillSelfAssessment25630529

Download