หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0814 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0814 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

SRT-Sent-Copy-Of-CGD-Letter-Public-Health-Service-Charges-For-Medical-Examination-And-Radiology-25630910

Download