หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

CGD-Rule-Edition-of-Medical-Treatment-Charges-For-Cancer-And-Hematology-with-High-Cost-Drugs-25630917

Download