ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

SRU-Announcement-Division-of-Law-Division-Establishment-Project-25631009

Download