ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

SRU-Announcement-Work-Operation-During-COVID-19-Outbreaks-25640105

Download