หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5(2)/ว8724 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.5(2)/ว8724 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

MHESI-Guidelines-for-Consideration-of-Special-Salary-Promotion-For-Workers-in-the-Epidemic-of-COVID-19-Situation-25631225

Download