หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว325 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว325 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

1. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0008/12298 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น
2. หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ สพร 2563/ว3940 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.
3. หนังสือสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ สจส.กพฐ ว 39/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
4. หนังสือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่ ส 225/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดปัจจุบันและบรรณารักษ์ในอนาคต” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563
5. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/ว2139 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

MHESI-Sent-5-Copies-of-Official-Letter-25631229

Download