หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

CGD-Rule-of-Medical-Treatment-Charges-For-Dermatology-Disease-Prior-Authorization-with-High-Cost-Medicines-25631230

Download