หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0233.1(3.14)/ว1547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0233.1(3.14)/ว1547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

MHESI-KPO-Rules-of-Academic-Position-Appointment-V3-25631230

Download