ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

1. นางณัฐา วิพลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101)
2. นางทัศนีย์ สุนทร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 370102)
3. นายสิทธิพันธ์ พูนเอียด บุคลากรเงินรายได้ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102)