หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว435 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

หนังสือสำนักงานจังหว

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0233.1(3.14)/ว1547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.1/ว32 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30)

หนังสือที่ทำการปกครอ

Read more

หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.1/ว9458 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 29)

หนังสือที่ทำการปกครอ

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5(2)/ว8724 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more