ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Download

Read more

หนังสือ สป.อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2(1)/ว252 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Download

Read more

โครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร

โครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร ในวันที่ 8

Read more

3-7-02-5 วิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2554)

3-7-02-5 วิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2554) Download

Read more

3-7-01-5 วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2554)

3-7-01-5 วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2554) Download

Read more

การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่

การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 5ส ดังนี้ 1. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง 2. การติดป้ายแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

Read more