ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 52 ข ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่

Read more

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 47 ข ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.075/62 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.066/62 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2906/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2906/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี Download

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more