บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเอกสารราชการ

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเอกสารราชการ Download

Read more

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.4/1709 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 – 30 ก.ย. 2562)

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.4/1709 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน

Read more

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0040 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องการกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0040 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ ภค 0412.4/ว2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563 Download

Read more

บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ ที่ นตก 018/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563

บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ที่ นตก 018/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563 Download

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการรับเงินค่าตอบแทนทุกประเภทตลอดจนเงินอื่นๆ

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการรับเงินค่าตอบแทนทุกประเภทตลอดจนเงินอื่นๆ Download

Read more