หนังสือ สกสค. เรื่อง การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

หนังสือสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 5216067/ว.707 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/13590 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ Download

Read more

รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Read more

หนังสือ สกอ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว355 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต้นแบบรับการประเมินกิจกรรม 5ส

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานต้นแบบรับการประเมินกิจกรรม 5ส วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย”

Read more

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Download

Read more