หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).7/ว394 เรื่องตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสระเกษเกี่ยวกับกรณีพนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด

Read more

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ.0501(2)/ว214 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ดาวน์โหลด

Read more

หนังสือจาก สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว510 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพตำแหน่งระดับชำราญงาน หรือชำนาญการ

ดาวน์โหลด

Read more