ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547

ดาวน์โหลด

Read more

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547

ดาวน์โหลด  

Read more