ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษา สำหรับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษา สำหรับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 เมยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 เมยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Downlod

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การเทียบอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การเทียบอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย Download

Read more