ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษา สำหรับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 เมยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more