ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยกเลิก) เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยกเลิก) เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง จัดตั้ง “กองตรวจสอบภายใน”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง จัดตั้ง “กองตรวจสอบภายใน” Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน กรณีการคัดเลือกและการสรรหา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน กรณีการคัดเลือกและการสรรหา Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ Download

Read more