ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อตัวแทนผู้พักอาศัยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อตัวแทนผู้พักอาศัยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้าย การโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้าย การโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 Download   Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องพักอาคารราชพฤกษ์วิลเลจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องพักอาคารราชพฤกษ์วิลเลจ Download

Read more