ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนข้าราชการ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 Download

Read more