ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดค่าบริการ วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดค่าบริการ วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563 Download

Read more