ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ”

โครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ” ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี

Read more

การสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1 : บทเรียนจากการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1 : บทเรียนจากการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 5 สำนักงานอธิการบดี โดยนายสมชาย สหนิบุตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมหารือหาข้อกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าให้กับบุคลากรผู้พักอาศัยในหอพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

Read more

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง  “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่  17  กันยายน  2561 ณ  ห้องวิทยพัฒน์  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์

Read more

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมแล้วนั่น กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งกำหนดการอบรม พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการอบรม ดังเอกสารแนบ กำหนดการอบรม ประกาศ ก.พ.อ.

Read more

หลักสูตรอบรม “นักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการจัดหลักสูตรอบรม “นักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดหลักสูตรอบรมนักวิชาการศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1

Read more

โครงการ SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร” พิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร” ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ

Read more