หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว4152 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว4152 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-168/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-168/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.2(1)/ว2515 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2(1)/ว2515 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว166 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว166 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0217/ว2438 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0217/ว2438 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.5/ว3563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.5/ว3563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0130 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0130 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 เรื่อง

Read more

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว460 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว460 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน

Read more

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0139 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว146 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0139 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว146 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

Read more