หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0226.5/ว963 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0226.5/ว963 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Download

Read more

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563” Download

Read more

หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.2(2.27)/ว916 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.2(2.27)/ว916 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการ Download

Read more

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14”

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14” Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ 0227.2(3)/ว868 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 0227.2(3)/ว868 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ 0221.2/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 0221.2/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ 0233.2/ว843 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 0233.2/ว843 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

Read more

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0227.2(3)/ว821 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0227.2(3)/ว821 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0226.5/ว794 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0226.5/ว794 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง Download

Read more