หนังสือสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 521067/1029 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

หนังสือสำนักงาน สกสค

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0224.1/ว1311 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5(6)/ว1334 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือที่ อว 0227.5/ว567 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 และขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งรูปถ่ายใหม่

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 3070/ว.4312/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2563

หนังสือกองทุนบำเหน็จ

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บล 187/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

หนังสือสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ที่ กสจ.001/ว.289 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก และการจัดส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิก

หนังสือสำนักงานกองทุ

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6020/ว3967/40/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู “รายงานสมาชิกพ้นสภาพ” ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม

หนังสือกองทุนบำเหน็จ

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว450 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more