หนังสือสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ. 012/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอส่งบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือสำนักงานที่ปร

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-30/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ สช. 17/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564”

หนังสือธนาคารอาคารสง

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว435 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

หนังสือสำนักงานจังหว

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0233.1(3.14)/ว1547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.1/ว32 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30)

หนังสือที่ทำการปกครอ

Read more

หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.1/ว9458 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 29)

หนังสือที่ทำการปกครอ

Read more