หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว129 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซี่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว129 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2526 เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซี่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/ว19 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.075/62 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.066/62 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการ

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว121 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว7716 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

Read more

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562 เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ Download

Read more

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) Download

Read more