ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2563 Download

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติที่ดีตามแบบรายงานกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในการยืมเงินทดรองราชการ

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติที่ดีตามแบบรายงานกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในการยืมเงินทดรองราชการ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Download

Read more

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 Download

Read more

บันทึกข้อความศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/63 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตารางเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอาจารย์รับเข้าใหม่

บันทึกข้อความศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/63 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตารางเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอาจารย์รับเข้าใหม่ Download

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 Download

Read more

ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more