ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ประสานงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับสนับสนุนในการศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยรา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more