หนังสือ สป.อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว5580 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0233.1.(2.22)/ว148 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว40 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.1.(2.22)/ว148 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว40 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว Download

Read more

หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว121 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว3788

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว302 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 Download

Read more

หนังสือ สกอ. เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน Download

Read more

หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ พพ. ด่วนที่สุด ที่ พน 0502/9478 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน 0502/9478 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง กรณีมีบุคคล องค์กรหรือบริษัทที่มีพฤติกรรมแอบอ้าง พพ. เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงานปีงบประมาณ

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว282 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 Download

Read more

หนังสือ สป.อว. เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2(1)/ว90 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ Download

Read more