บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว9334 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว9334 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ Download

Read more

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/300 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/300 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download

Read more

โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน”

โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่

Read more

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0021/ว9027 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0021/ว9027 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี Download

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ ลธ. 1230/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ ลธ. 1230/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน Download

Read more

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/297 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/297 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุน Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.4/697 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.4/697 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562 Download

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย 1. อาจารย์วนิษา ติคำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (รหัส 611003) การพัฒนาสังคม

Read more