ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Download

Read more

บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ ที่ นตก.054/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ฉบับ

บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ที่ นตก.054/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ฉบับ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การกำหนดค่าบริการ วัสดุ

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของรัฐบาล ภายใต้กรอบพันธกิจและภารกิจด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง Download

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในโอกาส “วันราชภัฏ : 14 กุมภาพันธ์” กรุณาลงทะเบียนยืนยันตนบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ เวลา 9.00 – 9.30 น.

“วันราชภัฏ : 14 กุมภาพันธ์” วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายเหตุ : 1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โทนสีเหลือง 2. บุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ลงทะเบียนยืนยันตนบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเอกสารราชการ

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเอกสารราชการ Download

Read more