ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยรา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ที่ กจ 1923/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความกองการเ

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2455/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติที่ดีตามแบบรายงานกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในการยืมเงินทดรองราชการ

บันทึกข้อความกองคลัง

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more