พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 29 ก ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2562 พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 Download

Read more

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ก ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 Download

Read more

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 49 ก ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 Download

Read more

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 43 ก ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Download

Read more

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 53 ก ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download

Read more