2-1-01-2 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2554)

2-1-01-2 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 : วันที่ 10 ตุลาคม 2554) Download

Read more

2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.อ.กำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553)

2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า Download

Read more

2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2554)

2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 : วันที่ 10 ตุลาคม 2554) Download

Read more