แบบ ก.บ.ม พม.03 เพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ก.บ.ม พม.03 เพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.04 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.04 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.05 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับเชี่ยวชาญ

แบบ ก.บ.ม พม.05 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับเชี่ยวชาญ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.06 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.06 แบบสรุปผลการประเมินแต่งตั้ง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการ

แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการพิเศษ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.09 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญ

แบบ ก.บ.ม พม.09 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญ Download

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ Download

Read more