แบบ ก.บ.ม พม.03 เพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ก.บ.ม พม.03 เพื่

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการ

แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรร

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรร

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.09 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญ

แบบ ก.บ.ม พม.09 (กรร

Read more

แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรร

Read more