คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

    

   ประจำปี 2563

   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

   ประจำปี 2562

   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

   คำสั่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562