ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2549 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา


ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ได้แบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ประกาศให้ “กลุ่มบริหารงานบุคคล” เป็นส่วนงานภายในของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
3. งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
6. งานวินัยและนิติการ


ปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใหม่ และกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการประกาศเป็น“กองการเจ้าหน้าที่” โดยเป็นส่วนงานภายในของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
3. งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
6. งานวินัยและนิติการ