บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์
โทร 0 7791 3333 ต่อ 9997

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสุพรรณี อนุกูล
บุคลากรชำนาญการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6109

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
บุคลากรชำนาญการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6101

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสุรีพร สุขเยาว์
บุคลากรชำนาญการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6102

นางสาวชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
บุคลากรปฏิบัติการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6100

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล
บุคลากรปฏิบัติการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6101

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์สุดา คงจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6100

นางสาวอารยา สังข์ชัย
บุคลากร
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6101

นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6100

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางสาวสุรีพร เจริญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0 7791 3321
โทร 0 7791 3333 ต่อ 6101