บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนิติการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง