บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ สุทธโส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสุพรรณี อนุกูล
บุคลากร ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
บุคลากร ชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสุรีพร สุขเยาว์
บุคลากร ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
บุคลากร
งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล
บุคลากร
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอารยา สังข์ชัย
บุคลากร
งานบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์สุดา คงจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางสาวสุรีพร เจริญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง