บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล

อาจารย์วสันต์ สุทธโส
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร 0 7791 3333 ต่อ 9994

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสุพรรณี อนุกูล
บุคลากรชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6109

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6101

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสุรีพร สุขเยาว์
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โทร 0 7791 3321 ต่อ 6102

นางสาวชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
บุคลากรปฏิบัติการ
งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6100

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล
บุคลากรปฏิบัติการ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6101

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอารยา สังข์ชัย
บุคลากร
งานบริหารทั่วไป
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6101

นางสาวรัตน์สุดา คงจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารทั่วไป
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6100

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางสาวสุรีพร เจริญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร 0 7791 3321 ต่อ 6101