บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง